Visiolause

Monilukutaito on kirjaston vision keskiössä

Kirjaston visiolause on “Vantaan kirjasto – jotta oppisimme yhdessä lukemaan maailmaa”.

Monilukutaidon edistäminen on Vantaan kaupunginkirjaston kaiken toiminnan keskiössä ja yksi kirjastomme keskeisistä päämääristä. Siksi ajatus monilukutaidosta on myös Vantaan kirjaston visiolauseen taustalla. Visiolauseen ymmärtämiseksi on tärkeää tietää, mitä monilukutaidolla tarkoitamme.

Meillä kaikilla on jokin käsitys siitä, mitä lukeminen tarkoittaa. Kielitoimiston sanakirjassa lukea on määritelty näin: “tulkita (näköaistin avulla) kirjoitusta” ja verbin käytöstä on annettu esimerkiksi “lukea kirjaa”. Lukutaito puolestaan tarkoittaa “taitoa lukea” tai laajemmin kykyä “tulkita, eritellä ja käyttää hyväksi lukemaansa tai näkemäänsä”.

Yhteiskunnallisissa kirjoituksissa, kuten laissa yleisistä kirjastoista tai opetussuunnitelmissa, näkee jo nyt käytettävän lukutaidon sijasta ilmaisuja monipuolinen lukutaito tai monilukutaito. Puhekielessä sana monilukutaito ei kuitenkaan ole yleistynyt.

Moni-etuliitteellä viitataan siihen, ettei tekstillä tarkoiteta pelkkää kirjoitusta vaan monilukutaito perustuu laaja-alaiseen käsitykseen tekstistä. Teksti voi siis olla myös valokuvaa, liikkuvaa kuvaa, musiikkia tai vaikkapa koodia.

Laaja tekstin määritelmä näkyy myös asiakaskyselyssämme. Kysyttäessä “Mitä monilukutaitoa edistäviä kirjaston palveluita pidät tärkeinä?”, 35 prosenttia vastaajista piti virtuaalisen lukutaidon edistämistä tärkeänä tai erittäin tärkeänä ja ohjelmointitaitojen edistämistä 32 prosenttia. Perinteistä lukutaitoa edistävät kirjaston palvelut pitivät kuitenkin pintansa: lähes 62 prosenttia vastanneista piti niitä tärkeinä tai erittäin tärkeinä.

Monilukutaito ei tarkoita vain taitoja tulkita, arvioida ja käyttää hyväksi erilaisia tekstejä maailman hahmottamisessa. Monilukutaito tarkoittaa myös taitoja hankkia, muokata ja tuottaa niitä. Perinteiseen lukutaitoon verrattuna monilukutaidossa lukija ymmärretäänkin aktiivisena toimijana maailmassa.

Monilukutaito on siis keskeinen väline paitsi maailman ymmärtämiseen myös siinä toimimiseen – ja siten avain aktiiviseen, demokraattiseen kansalaisuuteen